ДОКУМЕНТИ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?
Прием на децата в ДГ №138 "Приятели"

Приема се осъществява съгласно "Наредба за прием на децата в общинските детски градини в гр. София".

При нужда от разяснения и информация не се колебайте и ни потърсете!

Необходими документи при записване на децата

1.Заявление по образец – задължително включва трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес и телефони за връзка;

2.Родителят се запознава с Правилника за дейността на Детската градина срещу подпис.

3.Акт за раждане на детето, лични карти на родителите – оригинали и копия.

4.Медицинските документи при постъпване в Детската градина – изброени са по-долу;

5.Прави се проверка на задължителните документи и на документите удостоверяващи посочените предимства и когато отговарят на декларираните условия детето се записва.

6.При установяване на предимства без удостоверяване със съответния документ се прави отказ за записване.

7.Имунизационен паспорт и здравно-профилактична карта, където задължително е отбелязан здравният статус на детето и ако има заболявания са отразени коректно.

Медицински документи при приемане на децата

1. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от една седмица преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени също в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.) - имунизационен паспорт на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща, че детето е здраво и не е в контакт със заразни заболявания - издадена не по-рано от 1 ден преди постъпване на детето в детското заведение.

6. Васерман на един от родителите на детето, само при постъпване в яслена група.

Необходими документи за децата след отсъствие

1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен и състоянието на детето.

2. Деца, които не са посещавали детското заведение повече от два месеца да представят изследване за чревни паразити.

Наредби

Правилници и правила в ДГ №138

Заявления

Декларации