КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?

Прием на децата в ДГ №138 „Приятели“

Приема се осъществява съгласно „Наредба за прием на децата в общинските детски градини в гр. София“.

При нужда от разяснения и информация не се колебайте и ни потърсете!

Необходими документи при записване на децата
 1. Заявление по образец – задължително включва трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес и телефони за връзка;
 2. Родителят се запознава с Правилника за дейността на Детската градина срещу подпис.
 3. Акт за раждане на детето, лични карти на родителите – оригинали и копия.
 4. Медицинските документи при постъпване в Детската градина – изброени са по-долу;
 5. Правят се служебни проверки на задължителните документи и на документите удостоверяващи посочените предимства и когато отговарят на декларираните условия детето се записва.
 6. При установяване на предимства без удостоверяване със съответния документ се прави отказ за записване.
 7. Имунизационен паспорт и здравно-профилактична карта, където задължително е отбелязан здравният статус на детето и ако има заболявания са отразени коректно.
Медицински документи при приемане на децата
 1. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от една седмица преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени също в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 
 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.) – имунизационен паспорт на детето.
 5. Медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща, че детето е здраво и не е в контакт със заразни заболявания – издадена не по-рано от 1 ден преди постъпване на детето в детското заведение.
 6. Васерман на един от родителите на детето, само при постъпване в яслена група.
Необходими документи за децата след отсъствие
 1. Медицинска бележка от личния лекар е необходима само в случаите, когато детето отстъства по медицински причини.
 2. Деца, които не са посещавали детското заведение повече от два месеца, да представят изследване за чревни паразити.

Наредби

Правилници и правила в ДГ №138

Заявления

Декларации